องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก